ข่าวและกิจกรรม

รวบรวมข่าวและกิจกรรมสำหรับนักลงทุน ไว้ในที่เดียว

DW06 Update - 6 Feb 24

  • 06 ก.พ. 67
  • |
  • 20

PTTEP
คงคำแนะนำ "ซื้อ" 

DW06 ที่เกี่ยวข้อง 


  • คาดกำไรจากธุรกิจหลักใน Q1/24 จะทรงตัวอยู่ในระดับสูงที่ 19.3 พันล้านบาท (เทียบกับ 20.1 พันล้านบาทใน 1Q23/4Q23 ที่ 21.5 พันล้านบาท) ซึ่งคิดเป็น 28% ของประมาณการกำไรจากโพลนักวิเคราะห์ (Consensus)
  • กำไรหลังภาษีจากธุรกิจหลัก (Core NPAT) ใน Q4/23 ที่ 21.5 พันล้านบาทส่งผลให้ Core NPAT ปี 23 เป็น 80.7 พันล้านบาท แต่รายการขาดทุนสุทธิพิเศษ 3.2 พันล้านบาท ทำให้ Reported NPAT ใน Q4/23 ลดลงเหลือ 18.3 พันล้านบาท
  • คงคำแนะนำ “ซื้อ” จาก Valuation ที่น่าสนใจและมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง


ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก.พ. 67

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  / ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือซึ่งปรากฎขณะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา อย่างไรก็ตามบริษัทไม่สามารถยืนยันหรือรับรองข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่าประการใด ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ ไม่ว่าจะมาจากการอ่านเอกสารหรือบทความนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการพิจารณาและใช้วิจารณญาณของผู้อ่านแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับบริษัท

.............................................................................................

ติดตามข่าวสารจาก DW06

แนะนำ

1. Thumbnail_DW06 Website

คำศัพท์ง่ายๆ ที่ควรรู้กับการลงทุนใน Derivative Warrant

calendar 25 ก.ย. 62
1. Thumbnail_DW06 Website

ทำไมถึงไม่ควรใช้คำสั่ง ATO/ATC กับ DW

calendar 25 ก.ย. 62
1. Thumbnail_DW06 Website

การปรับอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย และราคาใช้สิทธิ

calendar 25 ก.ย. 62