ข่าวและกิจกรรม

รวบรวมข่าวและกิจกรรมสำหรับนักลงทุน ไว้ในที่เดียว

DW06 Update - 2 Feb 24

  • 02 ก.พ. 67
  • |
  • 17

CPALL I GLOBAL
แนะนำ “ซื้อ”

DW06 ที่เกี่ยวข้อง 

  • KKPS คาดว่าอัตราการเติบโตของยอดขายของร้านเดิมในเดือนมกราคม (SSSG - Same Store Sales Growth) จะปรับตัวดีขึ้น โดยจะติดลบเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
  • การฟื้นตัวดังกล่าวเป็นผลจาก (1) การอุปโภคบริโภคในต่างจังหวัดปรับตัวดีขึ้น และ 2) ผลจากนโยบาย E Tax Program
  • คงคำแนะนำ “ซื้อ” ทั้ง CPALL และ GLOBAL โดยคาด CPALL จะมี SSSG แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรมขณะที่ GLOBAL จะมีการฟื้นตัวที่ดีเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.พ. 67

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน   

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือซึ่งปรากฎขณะจัดทำ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละขณะเวลา อย่างไรก็ตามบริษัทไม่สามารถยืนยันหรือรับรองข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลเหล่านี้ได้ ไม่ว่าประการใด ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ ไม่ว่าจะมาจากการอ่านเอกสารหรือบทความนี้หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นผลจากการพิจารณาและใช้วิจารณญาณของผู้อ่านแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือพันธะผูกพันใด ๆ กับบริษัท

.............................................................................................

ติดตามข่าวสารจาก DW06

แนะนำ

1. Thumbnail_DW06 Website

คำศัพท์ง่ายๆ ที่ควรรู้กับการลงทุนใน Derivative Warrant

calendar 25 ก.ย. 62
1. Thumbnail_DW06 Website

ทำไมถึงไม่ควรใช้คำสั่ง ATO/ATC กับ DW

calendar 25 ก.ย. 62
1. Thumbnail_DW06 Website

การปรับอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย และราคาใช้สิทธิ

calendar 25 ก.ย. 62