ข้อมูลกฎหมาย

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์

ข้อมูลกฎหมาย

การเข้าเว็บไซต์นี้ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ท่านตกลงยอมผูกพันตามข้อตกลง เงื่อนไข และประกาศใดๆตามที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") บริษัทในเครือ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมไม่รับประกันในความถูกต้อง ครบถ้วน คุณภาพ ความเพียงพอ หรือสาระของข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนพื้นฐาน "ที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันหรือรับรองเงื่อนไขใดๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงและไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยในทางการค้า ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง หรือไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม เป็นต้น ข้อมูลและบริการในเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กรรมการ เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ รวมถึงและไม่จำกัดเพียง ความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายสืบเนื่อง หรือความเสียหายอันเกิดจากการลงโทษ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้หรือจากข้อมูลในเว็บไซต์นี้โดยบุคคลใดๆ แม้ว่าบริษัทจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็ตาม

ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ถือเป็นการเสนอหรือจูงใจโดยบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมให้ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใดๆ หรือตราสารทางการเงินอื่นๆ หรือเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนแต่อย่างใด บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากจากการตัดสินใจลงทุนซึ่งใช้ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นพื้นฐาน การลงทุน ผลิตภัณฑ์ และบริการทั้งหลายที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นการลงทุน ผลิตภัณฑ์ และบริการที่บริษัทกระทำภายในเขตอำนาจที่บริษัทสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายเท่านั้น

การเชื่อมต่อจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ มีไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และบริษัทไม่รับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน คุณภาพ ความเพียงพอ หรือสาระของข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการเข้าเว็บไซต์หรือเกิดจากเนื้อหาในเว็บไซต์ใดๆ ที่มีการเชื่อมต่อไปจากหรือเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์นี้

เนื้อหาและสาระต่างๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นของบริษัท ท่านไม่อาจกระทำการใดๆ เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดในเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท