เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์

เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดทำเว็บไซต์ https://dw06.kkpfg.com และช่องทางการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น เช่น แอปพลิเคชัน รวมเรียกว่า (“ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล”) ขึ้นเพื่อนำเสนอต่อท่านภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานนี้ เมื่อท่านเข้าชมหรือใช้บริการไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับและผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานที่กำหนดดังต่อไปนี้ 

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

บรรดาข้อมูลที่ปรากฏในช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ตาราง กราฟ รูปภาพทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ เสียง กราฟิกต่างๆ เครื่องหมายการค้า รวมถึงโปรแกรมซอฟท์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ข้อมูลสารสนเทศ” เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท บริษัทขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อมูลสารสนเทศห้ามมิให้ผู้ใดกระทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือใช้ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใดไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท บริษัทเพียงอนุญาตให้ท่านเข้าชม ดาวน์โหลดหรือพิมพ์ข้อความหรือข้อมูลในช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลทั้งนี้เพื่อประโยชน์ใช้งานส่วนตนเท่านั้น ห้ามใช้วิธีการอื่นใดเพื่อแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศในเชิงพาณิชโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท

ข้อจำกัดความรับผิด

ข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏในช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่แก่ผู้ลงทุนเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ถือเป็นการเสนอ จูงใจ การให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาใดๆ ไม่ว่าเรื่องการลงทุน ข้อกฎหมายหรือภาษี โดยข้อมูลสารสนเทศอาจมีทั้งข้อมูลจริงในอดีต ข้อมูลที่สมมติขึ้น และข้อมูลที่บริษัทอาจรวบรวมจากหลายที่มา บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม ข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทไม่รับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลหรือใช้ข้อมูลสารสนเทศนี้ บริษัทไม่รับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดการใช้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลหรือจากการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในทุกกรณี

อนึ่ง บริษัทไม่รับรองว่าการเข้าถึงหรือการใช้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงไม่รับผิดต่อผลของความบกพร่องใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้า ผิดพลาด หยุดชะงัก ไม่ถูกต้องครบถ้วน จากการไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อมูลสารสนเทศ (“ความบกพร่อง”) ไม่ว่าความบกพร่องดังกล่าวจะเป็นผลมาจากความผิดพลาดของบุคคลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทไม่รับรองว่า ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทปราศจากโปรแกรมหรือไฟล์หรือสิ่งอื่นใดที่อาจสร้างความเสียหายต่อระบบของท่าน ซึ่งรวมถึงไวรัส คอมพิวเตอร์เวิร์ม โทรจันฮอร์ส สปายแวร์ หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่นๆ และจะไม่รับผิดต่อความสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล การสูญเสียผลประโยชน์ รวมถึงค่าใช้จ่าย หรือบรรดาความรับผิดอื่นใดที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากความสูญหายหรือเสียหายที่เกิดจากการใช้หรือเกี่ยวข้องกับการใช้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อมูลสารสนเทศไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม บริษัทไม่รับรองและรับผิดชอบในการตัดสินใจหรือการกระทำใดอันเกิดจากความเชื่อถือในข้อมูลสารสนเทศของผู้ใช้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลนี้อาจเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ (“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) การเชื่อมโยงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุน หรืออยู่ภายใต้การควบคุม หรือความรับผิดชอบ หรือเกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทไม่อาจให้การรับรองในความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และจะไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใดๆ ที่ผู้ใช้งานได้รับจากการใช้งานหรือเชื่อมโยงเว็บไซต์ดังกล่าว และขอให้ท่านโปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ข้อมูลสารสนเทศในช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอาจปรากฏหลักทรัพย์ที่บริษัทหรือบริษัทในเครือเป็นผู้ออกหลักทรัพย์นั้นเองหรือเป็นผู้จัดทำบทความหรือบทวิเคราะห์ที่อ้างถึงหลักทรัพย์ดังกล่าว หรือบริษัทหรือบริษัทในเครือทำหน้าที่เป็น Market Maker สำหรับหลักทรัพย์นั้น หรือบริษัทหรือบริษัทในเครืออาจเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในทางตรงหรือทางอ้อมกับหลักทรัพย์นั้น ดังนั้นบริษัทหรือบริษัทในเครืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับท่าน ท่านจึงควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน และควรขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนของท่านเพื่อรับข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKPS) ในฐานะผู้ออกและ market maker ของ DW06 โดย KKPS มีข้อตกลงร่วมมือกับบริษัทลงทุนและเทคโนโลยีต่างประเทศ ในการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีแก่ KKPS ในการทำหน้าที่ market maker DW06 ซึ่งบริษัทต่างประเทศดังกล่าวมีบริษัทที่เกี่ยวข้องทำการลงทุนในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น ฟิวเจอร์, ออปชั่น, DW (รวมถึง DW06)  โดย KKPS และบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทต่างประเทศดังกล่าวมีความเป็นอิสระจากกัน และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเพื่อการลงทุนของกันและกันการแก้ไขและการแยกจากกันได้

บริษัทสงวนสิทธิในการเพิกถอนหรือแก้ไข เนื้อหา ลักษณะ ขอบเขต นโยบาย ฯลฯ ของช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏในช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลฉบับนี้ตามแต่บริษัทจะเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลฉบับนี้ไม่สมบูรณ์หรือมีเหตุให้ใช้บังคับไม่ได้ ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวแยกออกและไม่มีผลกระทบต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆที่ยังคงใช้บังคับได้นั้น

การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะระงับการเข้าถึงหรือยกเลิกการให้บริการใดๆ ที่มีขึ้นบนช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ทั้งนี้การระงับหรือยกเลิกดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัดสิทธิของบริษัทที่จะได้รับการเยียวยาตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ รวมถึงสิทธิอื่นใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการการใช้งานช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทยและไม่อยู่ภายใต้หลักการขัดกันของกฎหมาย