Indicative Price

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKPS) ในฐานะผู้ออกและ market maker ของ DW06 โดย KKPS มีข้อตกลงร่วมมือกับบริษัทลงทุนและเทคโนโลยีต่างประเทศ ในการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีแก่ KKPS ในการทำหน้าที่ market maker DW06 ซึ่งบริษัทต่างประเทศดังกล่าวมีบริษัทที่เกี่ยวข้องทำการลงทุนในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น ฟิวเจอร์, ออปชั่น, DW (รวมถึง DW06)  โดย KKPS และบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทต่างประเทศดังกล่าวมีความเป็นอิสระจากกัน และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเพื่อการลงทุนของกันและกัน

เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็น การให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์ อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควร พิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง