ข่าวและกิจกรรม

รวบรวมข่าวและกิจกรรมสำหรับนักลงทุน ไว้ในที่เดียว

ข้อได้เปรียบของ HSI DW06 - DW ที่ไม่คิด Time Decay วันหยุด

  • 27 Mar 24
  • |
  • 996

 

ลดข้อจำกัดของการลงทุนด้วย HSI DW06 ไม่คิด Time Decay วันหยุด

Template2_28095016
  • HSI DW06 คิด Time Decay เฉพาะวันทำการของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและจะไม่คิด Time decay ในวันที่ตลาดฯฮ่องกงปิดทำการ
  • การคิด Time Decay ตามวันปฏิทินจะทำให้นักลงทุนต้องจ่ายต้นทุนการถือสถานะเพิ่มขึ้นในวันหยุดที่ไม่สามารถทำการซื้อขาย DW ได้ ดังนั้นการที่ HSI DW06 คิด Time Decay เฉพาะวันทำการเป็นการ “ลดข้อจำกัด” และทำให้นักลงทุน“ไม่ถูกบีบด้วยเงื่อนไขด้านเวลา” โดยเฉพาะในกรณีที่ตลาดฯฮ่องกงปิดทำการหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ปกติ
  • นอกจากนี้ สำหรับ DW ที่มีอายุเหลือพอสมควร เช่น ตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป ค่า Time Decay ต่อวันทำการหรือต่อวันปฏิทินจะไม่ต่างกันมากนัก ทำให้นักลงทุนที่เทรด DW ที่คิด Time Decay เฉพาะวันทำการมีความได้เปรียบหากต้องถือ DW ข้ามวันหยุด
Time Decay (ราคา DW ที่จะปรับตัวลดลงเมื่ออายุของ DW ลดลง) คือต้นทุนการถือสถานะ DW ข้ามวันของนักลงทุนที่จะต้องพิจารณาว่าผลของราคา DW ที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปจากทิศทางของราคาจะคุ้มค่ากับต้นทุนที่นักลงทุนจะต้องจ่ายในรูปของ Time Decay หรือไม่ โดยสำหรับ HSI DW นักลงทุนสามารถใช้ค่า Effective Gearing และ Time Decay เพื่อประเมินว่าควรจะถือ DW ข้ามวันหรือไม่ จากสูตร
% กำไร/ขาดทุนจาก DW = (Effective Gearing * % การเปลี่ยนแปลงของดัชนี HSI ที่คาด)–(จำนวนวันทำการที่จะถือ*Time Decay)

ตัวอย่างเปรียบเทียบการถือ DW 1 วันทำการในกรณีที่ตลาดฮ่องกงจะปิดทำการในวันศุกร์

 Picture1_28093632   จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า DW ที่มีการคิด Time Decay เฉพาะวันทำการจะให้ผลตอบแทนประมาณ 12.8% ซึ่งสูงกว่า DW ที่คิด Time Decay ตามวันปฏิทินที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 5% ภายใต้การคาดการณ์ว่าดัชนีจะปรับตัวเพิ่มขึ้น 1% และถือข้ามวันหยุดยาว 4 วันปฏิทิน (หรือ 1 วันทำการ) นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า % Time Decay ต่อวันในกรณีที่นับเฉพาะวันทำการมีค่าต่างกับการนับตามวันปฏิทินไม่มากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ DW ยังมีอายุอยู่พอสมควรทำให้เมื่อนับจำนวนวันที่ถือครองด้วยจำนวนวันทำการแล้ว DW ที่นับ Time Decay เฉพาะวันทำการจะมีข้อได้เปรียบอยู่มาก

เพราะฉะนั้นการคิด Time Decay ด้วยจำนวนวันทำการจะเป็นการช่วย “ลดข้อจำกัด” ในการลงทุนให้กับนักลงทุน DW เนื่องจากนักลงทุนจะสามารถวางแผนการเทรดได้โดย “ไม่ถูกบีบด้วยเงื่อนไขด้านเวลา” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ของตลาดฮ่องกงหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ปกติ

 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มี..ค. 67

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน   

.............................................................................................

ติดตามข่าวสารจาก DW06

แนะนำ

1. Thumbnail_DW06 Website

คำศัพท์ง่ายๆ ที่ควรรู้กับการลงทุนใน Derivative Warrant

calendar 25 ก.ย. 62
1. Thumbnail_DW06 Website

ทำไมถึงไม่ควรใช้คำสั่ง ATO/ATC กับ DW

calendar 25 ก.ย. 62
1. Thumbnail_DW06 Website

การปรับอัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย และราคาใช้สิทธิ

calendar 25 ก.ย. 62