บทความ

สาระความรู้ด้านการลงทุนที่หลากหลาย

ประโยชน์และความเสี่ยงของการลงทุนใน DW ที่นักลงทุนควรทราบ

 • 21 Oct 21
 • |
 • 793

การลงทุนใน DW นักลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงในการลงทุนก่อน แม้วิธีการซื้อขาย DW นั้นจะเหมือนกับการซื้อขายหุ้นทั่วไป แต่การลงทุนใน DW ก็มีข้อจำกัดหลายประการที่ไม่เหมือนกับการลงทุนในหุ้น ซึ่งนักลงทุนควรทีจะทำความเข้าใจก่อนการลงทุน

ประโยชน์ของ DW

 1. ใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการลงทุนโดยตรงบนหุ้นอ้างอิง
 2. สามารถทำกำไรได้มากแม้หุ้นอ้างอิงจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อย (Gearing)
 3. จำกัดผลขาดทุนแต่สามารถทำกำไรได้ไม่จำกัด
 4. สามารถทำกำไรได้ทั้งในภาวะที่ราคาของหุ้นอ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้นและลดลง
 5. มีสภาพคล่องสูง เนื่องจาก มีผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker)ทำให้ผู้ลงทุนสามารถทำการซื้อขาย DW ได้เมื่อต้องการ

 

ความเสี่ยงของ DW

 1. ความเสี่ยงด้านราคาของDWที่การเปลี่ยนแปลงของราคา DW จะขึ้นกับราคาของหุ้นอ้างอิงเป็นหลัก โดยปกติราคาของ Call (Put) DW จะลดลงเมื่อราคาหุ้นอ้างอิงลดลง (เพิ่มขึ้น)
 1. ราคาของDWมีความผันผวนสูง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคา DW มีอัตราทดที่ขึ้นอยู่กับราคาหลักทรัพย์อ้างอิง และปัจจัยที่สำคัญอื่นๆ เช่น อายุคงเหลือ อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
 1. DW มีอายุจำกัด โดยทั่วไปจะมีอายุ 2 เดือนถึง 2 ปี เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดDWจะหมดอายุไป และจะไม่สามารถซื้อหรือขายได้อีก 
 1. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในกรณีที่ DWได้ถูกกระจายในตลาดจนครบจำนวนแล้วทำให้ Market Maker ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

 

หมายเหตุ: นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลของ DW ในแต่ละรุ่นจากหนังสือชี้ชวน ข้อกำหนดสิทธิ และ Factsheet และควรทำความเข้าใจกับความเสี่ยงของ DW ก่อนตัดสินใจลงทุน

 

 

คำเตือน:

บทความในเว็บไซต์ https://dw06.kkpfg.com/ นี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่แก่ผู้ลงทุนเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับประกอบการศึกษาผลิตภัณฑ์เท่านั้น ไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาใดๆไม่ว่าเรื่องการลงทุน ข้อกฎหมายหรือภาษี ข้อมูลที่ปรากฏในบทความนี้อาจมีทั้งข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะ ข้อมูลจริงในอดีตหรือข้อมูลที่สมมติขึ้น บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาติดต่อผู้แนะนำการลงทุนของท่านเพื่อรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต อนึ่งการลงทุนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจมีความเสี่ยงสูงและซับซ้อน และอาจมีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรงจึงอาจทำให้ราคาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง