VGI06C2109A | DW06
logo-preload

printer 

การชำระราคา (Settlement) สำหรับ Index DW06 ณ วันหมดอายุอาจจะอ้างอิงกับดัชนี SET50 หรือราคา Final Settlement ของ SET50 Futures นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

เริ่มซื้อขายวันแรก
Pin คงเหลือ วันทำการ
วันซื้อขายสุดท้าย
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที
# ราคาใช้สิทธิ (บาท) อัตราทด (เท่า) Sensitivity (Tick) Implied Vol. (%) Time Decay per Day (THB) Moneyness (%)
ตารางราคารับซื้อคืน DW06 (ยังไม่รวมผลของการปรับสิทธิ)
ราคา
ของหลักทรัพย์อ้างอิง

โปรดพิจารณา Disclaimer ด้านล่าง (คลิก)

ราคาตลาด DW
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที
-
ราคาเสนอซื้อล่าสุด -
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง -%
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายล่าสุด -
ราคาสูงสุด / ราคาต่ำสุด -
ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) -
ราคาตลาดหลักทรัพย์อ้างอิง
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที
-
ราคาล่าสุด -
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง -%
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายล่าสุด -
ราคาสูงสุด / ราคาต่ำสุด -
ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) -
ข้อมูล DW และค่าทางเทคนิค
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที
DW -
หลักทรัพย์อ้างอิง -
ประเภท -
ราคาใช้สิทธิ -
อัตราการใช้สิทธิ -
วันซื้อขายสุดท้าย -
อายุคงเหลือ -
ราคาล่าสุด -
ราคาเสนอซื้อ DW -
Effective Gearing -
Time Decay per Day (THB) -
Time Decay per Day (%) -
% Implied Volatility -
% Historical Volatility -
% Premium -
Delta -
% Moneyness -

 

การคำนวณราคาค่าทางเทคนิคที่ปรากฏข้างต้นคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที
เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง

Disclaimer ตารางรับซื้อคืน

 1. ราคาเสนอซื้อคืน 06DW ที่ปรากฏนี้เป็นการประมาณการราคาเสนอซื้อ DW คืนจากผู้ลงทุน โดยคำนวณเปรียบเทียบกับราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีอ้างอิง ณ ระดับราคาต่างๆ ในช่วงเวลาซื้อขายปกติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงช่วงก่อนเปิดทำการซื้อขายรอบเช้าและบ่าย (Pre-opening ) และช่วงก่อนปิดทำการซื้อขายสิ้นวัน (Auction)
 2. ตารางเสนอซื้อคืน 06DW อาจมีข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือไม่ตรงกับราคาที่ปรากฏในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ อาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น
  • 2.1) สภาพคล่องของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง
  • 2.2) ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงมีความผันผวนสูงอย่างมีนัยสำคัญ
  • 2.3) การเก็งกำไรของผู้ลงทุนโดยเฉพาะในกรณีที่บริษัทฯได้กระจายจำนวน DW ให้กับผู้ลงทุนไปเป็นจำนวนมากแล้วและส่งผลให้มีจำนวน DW ไม่เพียงพอในการควบคุมราคาในฝั่งเสนอขาย ทำให้ราคา DW ที่ถูกซื้อขายกันในกระดานโดยผู้ลงทุนอาจมีราคาสูงกว่าราคาทางทฤษฎี
  • 2.4) ความล่าช้าในการแสดงราคาสิ้นวัน
  • 2.5) กรณีอื่นๆ นอกเหนือการควบคุมของบริษัทที่ไม่สามารถคาดหมายได้ และเป็นไปตามข้อยกเว้นในการดูแลสภาพคล่อง (ข้อกำหนดสิทธิข้อ 10 ส่วนที่ 2)
  อนึ่ง บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลข้างต้นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ข้อมูลราคาในตารางรับซื้อคืน คำนวณจากราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิของ DW ที่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นผู้ลงทุนไม่ควรนำข้อมูลราคาย้อนหลังก่อนวันที่ DW ถูกปรับสิทธิไปใช้อ้างอิง และพึงระลึกว่าข้อมูลราคาในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการปรับสิทธิจากการจ่ายสิทธิประโยชน์บนหลักทรัพย์อ้างอิง (Corporate Action)เกิดขึ้น
 4. ข้อมูลที่ปรากฏในตารางข้างต้นคำนวณจากแบบจำลอง Black Scholes ซึ่งเป็นแบบจำลองสำหรับประเมินมูลค่าออปชั่นที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับข้อมูลและข้อสมมติฐานในการคำนวณที่บริษัทเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อศึกษาทำความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เท่านั้นไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการลงทุน บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง