KTC06C2202A | DW06
logo-preload

KTC06C2202A

printer 

การชำระราคา (Settlement) สำหรับ Index DW06 ณ วันหมดอายุอาจจะอ้างอิงกับดัชนี SET50 หรือราคา Final Settlement ของ SET50 Futures นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

เริ่มซื้อขายวันแรก
7 ต.ค. 64
Pin 18 ต.ค. 64 คงเหลือ 82 วันทำการ
วันซื้อขายสุดท้าย
17 ก.พ. 65
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที
# ราคาใช้สิทธิ (บาท) อัตราทด (เท่า) Sensitivity (Tick) Implied Vol. (%) Time Decay per Day (THB) Moneyness (%)
74.00 4.95 0.85 67.00 % -0.0035 -33.94 % OTM
ตารางราคารับซื้อคืน DW06 (ยังไม่รวมผลของการปรับสิทธิ)
ราคา Bid
ของหลักทรัพย์อ้างอิง
KTC
KTC06C2202A
18 ต.ค. 2564 19 ต.ค. 2564 20 ต.ค. 2564 21 ต.ค. 2564 25 ต.ค. 2564
50.250.230.230.220.220.22
50.500.240.230.230.230.22
50.750.250.240.240.230.23
51.000.250.250.240.240.23
51.250.260.250.250.250.24
51.500.270.260.260.250.25
51.750.270.270.260.260.25
52.000.280.280.270.270.26
52.250.290.280.280.270.27
52.500.290.290.280.280.28
52.750.300.300.290.290.28
53.000.310.300.300.290.29
53.250.320.310.310.300.30
53.500.320.320.310.310.30
53.750.330.330.320.320.31
54.000.340.340.330.330.32
54.250.350.340.340.330.33
54.500.360.350.350.340.34
54.750.360.360.350.350.34
55.000.370.370.360.360.35
55.250.380.380.370.370.36
55.500.390.390.380.370.37
55.750.400.390.390.380.38
56.000.410.400.400.390.39
56.250.420.410.410.400.39
56.500.430.420.420.410.40
56.750.440.430.420.420.41
57.000.450.440.430.430.42
57.250.450.450.440.440.43
57.500.460.460.450.450.44
57.750.470.470.460.460.45
58.000.480.480.470.470.46
58.250.490.490.480.480.47
58.500.500.500.490.490.48
58.750.510.510.500.500.49
59.000.520.520.510.510.50
59.250.530.530.520.520.51
59.500.550.540.530.530.52
59.750.560.550.540.540.53
60.000.570.560.550.550.54
60.250.580.570.560.560.55

โปรดพิจารณา Disclaimer ด้านล่าง (คลิก)

ราคาตลาด DW
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที
KTC06C2202A
ราคาเสนอซื้อล่าสุด 0.38
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง -0.02 / -5.00%
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายล่าสุด 0.38 / 0.39
ราคาสูงสุด / ราคาต่ำสุด 0.39 / 0.35
ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) 21,156,300
ราคาตลาดหลักทรัพย์อ้างอิง
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที
KTC
ราคาล่าสุด 55.25
เปลี่ยนแปลง / %เปลี่ยนแปลง -0.50 / -0.90%
ราคาเสนอซื้อ / เสนอขายล่าสุด 55.25 / 55.50
ราคาสูงสุด / ราคาต่ำสุด 55.75 / 54.00
ปริมาณการซื้อขาย(หุ้น) 20,684,968
ข้อมูล DW และค่าทางเทคนิค
ค่าทางเทคนิคคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที
DW KTC06C2202A
หลักทรัพย์อ้างอิง KTC
ประเภท Call
ราคาใช้สิทธิ 74.000
อัตราการใช้สิทธิ 8.50000
วันซื้อขายสุดท้าย 17 ก.พ. 65
อายุคงเหลือ 82 (วันทำการ)
ราคาล่าสุด 0.39
ราคาเสนอซื้อ DW 0.38
Effective Gearing 4.95
Time Decay per Day (THB) -0.0035
Time Decay per Day (%) -0.93%
% Implied Volatility 67.00%
% Historical Volatility 35.12%
% Premium 39.78%
Delta 0.0340
% Moneyness -33.94% OTM

 

การคำนวณราคาค่าทางเทคนิคที่ปรากฏข้างต้นคำนวณจากราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที
เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง

Disclaimer ตารางรับซื้อคืน

 1. ราคาเสนอซื้อคืน 06DW ที่ปรากฏนี้เป็นการประมาณการราคาเสนอซื้อ DW คืนจากผู้ลงทุน โดยคำนวณเปรียบเทียบกับราคาหลักทรัพย์หรือดัชนีอ้างอิง ณ ระดับราคาต่างๆ ในช่วงเวลาซื้อขายปกติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่รวมถึงช่วงก่อนเปิดทำการซื้อขายรอบเช้าและบ่าย (Pre-opening ) และช่วงก่อนปิดทำการซื้อขายสิ้นวัน (Auction)
 2. ตารางเสนอซื้อคืน 06DW อาจมีข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือไม่ตรงกับราคาที่ปรากฏในกระดานซื้อขายหลักทรัพย์และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ อาจเกิดจากปัจจัยหลายประการ เช่น
  • 2.1) สภาพคล่องของหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิง
  • 2.2) ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงมีความผันผวนสูงอย่างมีนัยสำคัญ
  • 2.3) การเก็งกำไรของผู้ลงทุนโดยเฉพาะในกรณีที่บริษัทฯได้กระจายจำนวน DW ให้กับผู้ลงทุนไปเป็นจำนวนมากแล้วและส่งผลให้มีจำนวน DW ไม่เพียงพอในการควบคุมราคาในฝั่งเสนอขาย ทำให้ราคา DW ที่ถูกซื้อขายกันในกระดานโดยผู้ลงทุนอาจมีราคาสูงกว่าราคาทางทฤษฎี
  • 2.4) ความล่าช้าในการแสดงราคาสิ้นวัน
  • 2.5) กรณีอื่นๆ นอกเหนือการควบคุมของบริษัทที่ไม่สามารถคาดหมายได้ และเป็นไปตามข้อยกเว้นในการดูแลสภาพคล่อง (ข้อกำหนดสิทธิข้อ 10 ส่วนที่ 2)
  อนึ่ง บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลข้างต้นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ข้อมูลราคาในตารางรับซื้อคืน คำนวณจากราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิของ DW ที่เป็นปัจจุบัน ดังนั้นผู้ลงทุนไม่ควรนำข้อมูลราคาย้อนหลังก่อนวันที่ DW ถูกปรับสิทธิไปใช้อ้างอิง และพึงระลึกว่าข้อมูลราคาในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการปรับสิทธิจากการจ่ายสิทธิประโยชน์บนหลักทรัพย์อ้างอิง (Corporate Action)เกิดขึ้น
 4. ข้อมูลที่ปรากฏในตารางข้างต้นคำนวณจากแบบจำลอง Black Scholes ซึ่งเป็นแบบจำลองสำหรับประเมินมูลค่าออปชั่นที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับข้อมูลและข้อสมมติฐานในการคำนวณที่บริษัทเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อศึกษาทำความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เท่านั้นไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการลงทุน บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง