เครื่องคำนวณ DW06
logo-preload

เครื่องคำนวณ DW

การชำระราคา (Settlement) สำหรับ Index DW06 ณ วันหมดอายุอาจจะอ้างอิงกับดัชนี SET50 หรือราคา Final Settlement ของ SET50 Futures นักลงทุนควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

DW ราคาเสนอซื้อล่าสุด เปลี่ยนแปลง /
% เปลี่ยนแปลง
- - - / -
หลักทรัพย์อ้างอิง ราคาเสนอซื้อล่าสุด เปลี่ยนแปลง /
% เปลี่ยนแปลง
- - - / -

* ราคาตลาดย้อนหลัง 15 นาที

คำนวณราคา

ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง
Expected Volatility(%)
วันที่เพื่อการคำนวณราคา DW
ผลลัพธ์
หลักทรัพย์อ้างอิง
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง
Delta
ราคาใช้สิทธิ
เปลี่ยนแปลง
Effective Gearing
อัตราใช้สิทธิ
ราคา DW
Time Decay Per Day (THB)
วันซื้อขายสุดท้าย
เปลี่ยนแปลง
Time Decay Per Day (%)

ราคา Bid
ของหลักทรัพย์อ้างอิง

เนื้อหาในส่วนนี้เป็นเพียงการนำข้อมูลพื้นฐานมาคำนวณทางคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นการวิเคราะห์ ชี้นำ บอกถึงคุณค่า ทั้งไม่ถือเป็นการให้คำแนะนำหรือให้คำปรึกษาหรือชักชวนให้มีการซื้อขายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ปรากฏผ่านเว็บไซต์นี้ บริษัทไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาหรือข้อมูลที่ปรากฏและอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ท่านควรศึกษาจากหนังสือชี้ชวน และขอคำปรึกษาจากผู้แนะนำการลงทุนของท่าน

การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ มีความแตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง จึงอาจทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งทำให้การลงทุนมีความเสี่ยง ถึงแม้ว่าผู้ลงทุนจะมีประสบการณ์ในการลงทุนอยู่แล้วอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจถึงความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์รวมถึงควรพิจารณาอย่างระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุนและควรตัดสินใจลงทุนด้วยตัวเองทุกครั้ง

BestViewed with IE 11.0, Firefox 22.0, Chrome 28.0